Sri Siddhartha Gautama

ภาพยนต์พระพุทธเจ้า”Sri Siddhartha Gautama”

นี่คือเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2600ปีที่แล้ว ของเจ้าชายผู้ที่สละทุกอย่างทุกที่เขาควรจะมี พระราชวังที่หรูหราหญิงคนรักและทุกสิ่งที่เจ้าชายจะได้จากพ่อของเขา เรื่องของ”Sri Siddhartha Gautama” นำเสนอเรื่องราวของเจ้าชายที่ได้แอบหนีออกจากพระราชวังและได้พบกับความทุกข์ของมนุษย์ที่ไม่มีวันรู้จบ เจ้าชายจึงอยากที่จะหลุดพ้นจากวงจรความทุกข์นี้

ดูหนังออนไลน์ Sri Siddhartha Gautama เต็มเรื่อง
ชื่อภาพยนตร์
Sri Siddhartha Gautama
ผู้กำกับ
ซามาน วีระมัน
นักแสดงนำ
กากัน มาลิค, อันชัล ซิงห์ , แรนจาน รามาเนา, อันชู มาลิค
ประเภท
เข้าฉาย
24 มกราคม 2013
7.2/ 10

เจ้าชายมีพระนามได้ว่า “สิทธัตถะ” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” พระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ เจ้าชานสทธัตถะต้องการที่หนีจากการต้องครองเรือนเป็นสมณะ พระองค์ใคร่จะเสด็จออกบรรพชา ในขณะที่มีพระชนม์ 29 พรรษา

ครานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพร้อมกับนายฉันทะ สารถี ซึ่งเตรียมม้าพระที่นั่ง นามว่ากัณฑกะ มุ่งตรงไปยังแม่น้ำอโนมานที ก่อนจะประทับนั่งบนกองทราย ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ และเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพัตร์ (ผ้าย้อมด้วยรสฝาดแห่งต้นไม้) และให้นายฉันทะ นำเครื่องทรงกลับพระนคร ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่) ไปโดยเพียงลำพัง เพื่อมุ่งพระพักตร์ไปยังแคว้นมคธ

พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อที่หวังจะได้บรรลุแต่ก็ไม่ประสบผมสำเร้จ พระองคืจึงตัดสินใจเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ ที่มาคอยรับใช้พระองค์ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อพระองค์ค้นพบทางพ้นทุกข์ จะได้สอนพวกตนให้บรรลุด้วย เกิดเสื่อมศรัทธาที่พระองค์ล้มเลิกความตั้งใจ จึงเดินทางกลับไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี

ครานั้นพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์ แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไป จนเวลาผ่านไปในที่สุดพระองค์ทรงบรรลุรูปฌาณ คือ ครานั้นพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์ แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไป จนเวลาผ่านไปในที่สุดพระองค์ทรงบรรลุรูปฌาณ คือ

ยามต้น หรือปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ สามารถระลึกชาติได้

ยามสอง ทางบรรลุจุตูปปาตญาณ (ทิพยจักษุญาณ) คือ รู้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่กำหนดไว้

ยามสาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ หรือกิเลส ด้วยอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค และได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นศาสดาเอกของโลก ซึ่งวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ขณะที่มีพระชนม์ 35 พรรษา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์และแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา ทรงสดับว่า อีก 3 เดือนข้างหน้าจะปรินิพพาน จึงได้ทรงปลงอายุสังขาร ขณะนั้นพระองค์ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวลาสี แคว้นวัชชี โดยก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 1 วัน พระองค์ได้เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะทำถวาย แต่เกิดอาพาธลง ทำให้พระอานนท์โกรธ แต่พระองค์ตรัสว่า “บิณฑบาตที่มีอานิสงส์ที่สุด มี 2 ประการ คือ เมื่อตถาคต (พุทธองค์) เสวยบิณฑบาตแล้วตรัสรู้ และปรินิพพาน” และมีพระดำรัสว่า “โย โว   อานนท   ธมม  จ วินโย มยา เทสิโต ปญญตโต  โส  โว  มมจจเยน  สตถา” อันแปลว่า  “ดูก่อนอานนท์  ธรรมและวินัยอันที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย  ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย  เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว”

พระพุทธเจ้าทรงประชวรหนัก แต่ทรงอดกลั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั้น พระองค์ได้อุปสมบทแก่พระสุภัททะปริพาชก  ซึ่งถือได้ว่า “พระสุภภัททะ” คือสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ ในท่ามกลางคณะสงฆ์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์ และปุถุชนจากแคว้นต่างๆ รวมทั้งเทวดา ที่มารวมตัวกันในวันนี้

ในครานั้นพระองค์ทรงมีปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา พวกเธอจึงทำประโยชน์ตนเอง และประโยชน์ของผู้อื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” (อปปมาเทน สมปาเทต)

จากนั้นได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน ของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 รวมพระชนม์ 80 พรรษา และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราช

This is an extraordinary tale from over 2600 years ago, of a Prince who is endowed
with everything he needs and more. Luxury, palaces and all heart’s desires, are
provided to him by his father, a warrior King of the kingdom of Sakya. The story
unfolds dramatically with the Prince leaving all his luxuries and possessions as well as
his new born son and loving wife, caring parents, to an unknown journey of finding the
end to human sorrow and suffering.
This Prince, born auspiciously, was named Siddhartha, meaning; the one who fulfills
his aim. Brahmins and Seers predict the Prince to be a Universal Monarch; yet highly
respected Sage Asita and Brahmin Kondanna predicts firmly, to the King’s
disappointment, that the Prince will leave all his worldly possessions and attain
enlightenment.
At a tender age, the Prince is enticed into marriage, with beautiful Princess
Yashodhara; in spite of the Prince giving a list of qualities which are almost impossible
to find as his perfect match. King Suddhodhana strategically appoints the Prince as
Yuvraj (deputy to the King), to further tie him down to worldly life.
Prince Siddhartha and Princess Yashodhara fall deeply in love and enjoy life happily
for several years. In spite of this bond, Siddhartha is in search for the truth which he
finds difficult to discover within the luxury of the palace walls.
During brief tours of duty around the kingdom, he witnesses the life of commoners
and is confronted with the harsh reality of life. He decides to leave his kingdom to seek
the truth. After fulfilling his dear wife’s wish of having a child as to keep her from
loneliness, Siddhartha leaves the palace into the unknown, to become an ascetic.
Deep in the wilderness away from all royal comforts, Ascetic Siddhartha goes
through many challenges in his search. He elevates his intellect with the interaction
with Sages and Brahmins during his spiritual journey, but is unable to reach his goal of
finding the end to human suffering. Having experienced austerities, his near-death
experience makes him realize that the extremes are not the answer to his quest.
Ultimately, discovering that the middle path is the only way to end worldly
suffering, Ascetic Siddhartha attains supreme enlightenment, becoming the Buddha.

"Sri Siddhartha Gautama" Movie Trailer
“Sri Siddhartha Gautama” Movie Trailer